online tanfolyam fejlec

A jelentkezés feltételei és 

adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat

A kulcsatesthez.ro honlapot a Corpservis SRL. üzemelteti (a továbbiakban: Adatkezelő). A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

A személyes adatok köre

A kulcsatesthez.ro honlap látogatói (a továbbiakban: felhasználók) által önkéntesen megadott alábbi adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási név és cím szükségesek a tanfolyam elvégzéséhéz, a tanfolyam részvételi díjának a kiszámlázásához és a pénz beérkezésének a nyomonkövetéséhez, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolattartáshoz.

További kezelt adatok

A látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Tárolt adatok biztonságára vonatkozó információk

A nyilvántartott adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Adatbiztonsági intézkedéseink keretében jelszavas védelem akadályozza az illetéktelen hozzáférést, másrészt egy munkatársunk feladata az adatvédelmi szabályok betartásának szigorú ellenőrzése.

A cookie-k használatáról (más néven sütik)

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő, a honlap látogatóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A látogató böngészőjében, a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségeket választhatja:

•    beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

•    a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Az adatkezelés célja a maximális kiszolgálás. Az adatkezelő az adatkezelést és tárolást kizárólag előzetes hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Az oldal egy úgynevezett „session” parancsot használhat annak érdekében, hogy az oldal megőrizze a teszt adatokat addig, amíg azok elküldése meg nem történik. Ezt követően a tesztkitöltő személy gépén már ez nem tárolódik. Ez a különbség a session és a cookie-k között, hogy session azonnal törlődik, amint a felhasználó a böngészőt bezárja. Amennyiben nem zárja be a böngészőt – és nincs speciálisan, saját maga által beállított magasabb időérték, akkor a session alapbeállítás szerint, „nem mozgás esetén” (tehát ha nincs a gépen semmilyen művelet végezve) 1800 másodpercig tárolódik. Azután akkor is törlődik, ha a böngészőt még nem zárta be.

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adat kezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felhasználó az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor kezdeményezheti írásban az ügyfélszolgálat fenti e-mail címére.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni: http://www.dataprotection.ro/

A FELHASZNÁLÓ FENTI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT VÉGIGOLVASÁSA UTÁN KIJELENTI, HOGY AZT MEGÉRTETTE ÉS TELJES TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT A VELE KAPCSOLATOS ADATOK KÖRÉRŐL, CÉLJÁRÓL, JOGALAPJÁRÓL ÉS IDŐTARTAMÁRÓL. TOVÁBBÁ TÁJÉKOZTATVA LETT, MIND A JOGAIRÓL ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIRŐL. A FELHASZNÁLÓ AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRUL A FENTI ADATAI KEZELÉSÉHEZ.

A honlapra történő regisztrációval a felhasználó elismeri, hogy a fenti adatkezelési tájákoztatót és adatvédelmi nyilatkozatot magára nézve is kötelezőnek ismeri el, és a benne leírtakkal egyet ért.

Nyomtatás E-mail